Kansainvälinen seminaari 100 vuotta Ilmar Talven syntymästä – The Legacies of Professor Ilmar Talve

Turun yliopisto, kansatieteen oppiaine

 

Turun yliopiston kansatieteen ensimmäisen professorin, virolaistaustaisen Ilmar Talven syntymästä tulee vuonna 2019 kuluneeksi 100 vuotta. Professori Ilmar Talven ura sekä tieteen että taiteen parissa oli merkittävä, mutta hänen panostaan tieteeseen ei juuri ole käsitelty. Juhlavuotta kunnioittaen järjestämme 6.-7. syyskuuta 2019 kansainvälisen tieteellisen seminaarin, jonka fokuksessa on Ilmar Talve ja hänen etnologiaan jättämänsä tieteellinen perintö. Hänen tieteellisen työnsä vaikutukset välittyvät ja kehittyvät edelleen. Nykyään voimme puhua yhteiskunnallisesta kansatieteestä tai yhteiskunnallisesta etnologiasta. Vuonna 2019 järjestettävän kansainvälisen seminaarin tarkoitus on muodostaa alusta uudelle monitieteiselle arkielämäkeskustelulle. Kyseessä on ensimmäinen tämän kaltainen tieteellinen tapaaminen.

Seminaarin tarkoitus on toisaalta tarkastella professori Ilmar Talven jättämää tieteellistä perintöä eri osa-alueiden näkökulmasta, toisaalta luoda näistä yhtäläisyyksiä tämän päivän Turussa harjoitettavaan kansatieteeseen, jossa käydään keskustelua murroksesta ja muutosprosesseista. Näistä muutosprosesseista voi mainita mm. kaupunkitutkimusohjelman, kuntarakenteen ja maaseudun muutoskeskustelun sekä yrityskulttuurin. Näitä kaikkia yhdistävänä tekijänä voi ottaa esille yhteiskunnallisen kansatieteen ja sen roolin nyky-yhteiskunnassa. Mitä nämä ovat merkinneet kansatieteelle? Mitä muutoksia on oppiaineen tutkimuskohteessa, kansassa, tapahtunut niin Suomessa, Virossa kuin Ruotsissa? Ja lopuksi, ovatko muutokset niin suuria, että oppiaineen nimen muutos kansatieteestä etnologiaksi olisi perusteltua? Mikä on kansatieteen rooli tänä päivänä?

Seminaari järjestetään kaksipäiväisenä 6.-7.9.2019. Pääpuhujien luentojen lisäksi ohjelmaan sisältyy neljä erillistä työryhmää. Työryhmät ovat Kansatiede kaupungissa, Maaseutu- ja ympäristöetnologia, Työ ja arkielämä sekä Museot ja arkistot. Niissä käsitellään näitä teemoja soveltavan ja yhteiskuntaetnologian näkökulmasta. Seminaariesitelmistä on tarkoitus tehdä myös julkaisu.

Yhteistyökumppanit:  Turun yliopiston kansatieteen oppiaine, Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Ethnos ry., Suomen Kielen Seura ry., Seurasaarisäätiö.

 

The European Ethnology at the University of Turku

 

The year 2019 will mark 100 years since the birth of Estonian born Ilmar Talve, the first professor of Ethnology at the University of Turku. Professor Talve’s careers, both in scientific and artistic fields, were significant, but there has hardly been any research done on his contribution on science. To honour the 100th anniversary, an international scientific seminar will be organized on the 6–7th September 2019, which will focus on Ilmar Talve and his scientific heritage in ethnology. The impacts of Talve’s scientific work are visible even today and they are still developing. Today we can talk about applied ethnology which stresses the social importance of the discipline. The international seminar in 2019 is planned to create a platform for a new multidisciplinary discussion on the topic of everyday life. The commemorative seminar in Turku will be the first scientific meeting in this concept.

The aim of the seminar is, on one hand, to examine Talve’s scientific legacies  from the different perspectives of ethnology, and on the other hand, to create connections and draw similarities to contemporary European Ethnology at University of Turku, where the main topics discussed are the cultural and social transformation processes. These processes include, for instance, the urban studies, the ongoing changes in communal structures and the business culture. Common to all these themes is the social approach of ethnology and its role in our society today. What has the meaning of these themes been in Ethnology? What changes have occurred in the subject of ethnographic research, nation, in Finland, Estonia or in Sweden? What is the role of ethnology today?

The two-day seminar will take place on 6–7th September 2019. In addition to keynote lectures four separate workshops will be organized: 1. Urban ethnology, 2. Rural and environmental ethnology, 3. Work and everyday life and 4. Museums and archives. The themes will be discussed from the viewpoint of applied ethnology. The presentations in the congress are planned to be published as a book.

Organizing Partners:  European Ethnology and the Department of History, Culture and Arts Studies at the University of Turku, Ethnos Association, the Finnish Language Society and the Seurasaari Foundation.